Adatvédelmi szabályzat

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy kérésére, meg kell küldeni. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adok a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a
info@izraelrol-neked.hu

A személyes adatok törlését info@izraelrol-neked.hu címen lehet kérni.
Az Adatkezelő megnevezése Név: Vincze Tiborné(a továbbiakban: Szolgáltató, vagy Adatkezelő)
Kapcsolattartó neve:Vincze Tiborné
E-mail: info@izraelrol-neked.hu Web: www.izraelrol-neked.hu Telefon: +36705835575, +9720549831966

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.). Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: Az Adatkezelő IT szolgáltatója Az Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez külső szolgáltatás vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, webáruház felület működtetése) biztosítja, és ennek k
keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az általa végzett művelet: személyes adatok tárolása a szerveren.
Adatfeldolgozó megnevezése:
Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144. Bp.Ormánság u.4
Adószáma: 14571332-2-42
Közösségi adószáma: HU14571332
Telefon: +361 789 2789
E-mail: support@tarhely.eu
Web: tarhely.eu

A Szolgáltató, mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.izraelrol-neked.hu Weboldal látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. Tájékoztatni kell az érintettet az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben a Weboldalon) a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
1. a) az adatgyűjtés ténye,
2. b) az érintettek köre,
3. c) az adatgyűjtés célja,
4. d) az adatkezelés időtartama,
5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
ismertetése, valamint
7. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés
nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi Weboldal adatkezelését
szabályozza: www.izraelrol-neked.hu
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Értelmező fogalmak (3.§)
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
4. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
5. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő
kezeléséhez;
7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajttatja;
9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
11. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges
13. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
14. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
15. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
16. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok
feldolgozását végzi;
18. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;
19. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
20. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
21. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
5. Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
1. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
2. a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
3. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása
nem szükséges.
6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a
személyes adatok kezelése okán az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő
adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
• a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (1)
bekezdése:
“A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
III. Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek
és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3. A Weboldal látogatója jogosult tájékoztatást kapni az adatvédelmi incidensekről, ha
azok valószínűsíthetően magas kockázattal járnak a jogaira és szabadságaira nézve.
Adatvédelmi incidens akkor következik be, ha a személyes adatok elvesznek,
megsemmisülnek, vagy illetéktelen kezekbe kerülnek. Az adatvédelmi incidenseket az
adatvédelmi hatósághoz is be kell jelenteni 72 órán belül. Amennyiben az
adatfeldolgozó értesül ilyen incidensről, akkor azt köteles jelezni a működtetett áruház
tulajdonosai (adatkezelők) felé.
4. Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
VII. Funkcionális adatkezelés
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal funkcionalitásának
működése körében a következőket:
2. a) az adatgyűjtés ténye,
3. b) az érintettek köre,
4. c) az adatgyűjtés célja,
5. d) az adatkezelés időtartama,
6. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
7. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím,
telefonszám, másodlagos telefonszám.
1. Az érintettek köre: A Weboldalon üzenetet küldő valamennyi felhasználó érintett.
2. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a Weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának, és
kapcsolatfelvétel céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megbízás teljesítését
követően azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az
adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető
módon megőrizni.
1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok
törlését, vagy módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni:
– e-mail útján az info@izraelrol-neked.hu e-mail címen
1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
VIII. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)
1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes
személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden
esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére
csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
1. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból
– így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett
elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából –
csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő
hozzájárulása alapján kezelhet.
2. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan
biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
3. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés
megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az
adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő
rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
4. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor
megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel,
ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

1. Cookie-k (sütik) kezelése
Süti – Cookie kezelése
A jelen Süti (angolul Cookie) Szabályzat (a továbbiakban:
cookie) www.izraelrol-neked.hu mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett
honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A Weboldal kialakításánál
figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra
vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2004. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2005. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi
irányelv”)
Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásomat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat önre (a továbbiakban:
Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat
csak az adott Weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben ön a honlapon
található, külső irányba történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon
Weboldal saját szabályzatát is.
A cookie / süti
A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője
ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri
fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor,
hogy Ön már járt a honlapunkon.
A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja,
átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy
cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók
biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem
terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.
Az oldal Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a Weboldalon. A cookiek, sütik törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k.
Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

Mi a cookie-k célja?
Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára
legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink
továbbfejlesztésére; valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt
cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével
és frissítésével időről-időre változhat.

Hogyan keletkezik a cookie?
Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi
azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes
információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens
gépen.
Hogyan használódik a cookie?
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már
létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie
tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.
Milyen cookie-t használunk?
Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk
általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az
eddigieken felül újabb fajtákatt is alkalmazunk.

Munkameneti/Átmeneti cookie:
ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az
oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem
tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
Tárolt/Állandó cookie:
ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az
oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket.
Analitika/Elemzés:
ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált.
A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint
például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes
adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
Közösségi hálózatok:
lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa
véleményét, termékeink információit másokkal. olyan harmadik fél által nyújtott funkciók
használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a
cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:
ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által
nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak
személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
Funkcionális:
ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette.
Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a
cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
Reklám:
ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a
felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató
beazonosítására.
A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel
a www.allaboutcookies.org weboldalt.
Hogyan történik a Cookie-k kezelése?
Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k
kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint
háromféle módon állíthatóak be a böngészők:
Minden cookie elfogadása
Minden cookie elutasítása
Minden egyes cookie használatról értesítés kérése
A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy
„Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A leggyakrabban
használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak.
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens
részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal
működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket
nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.
Akkor is használunk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak regisztrált fiókja, illetve, ha
kijelentkezett a fiókból. Ha például a Felhasználó kijelentkezett a fiókjából, a következők
megkönnyítésére használunk cookie-kat:
levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása
a fiók helyreállítása, ha esetleg elvesztene a hozzáférés
további biztonsági funkciók biztosítása, mint például a bejelentkezési értesítések és a
bejelentkezés-jóváhagyások
kiskorú személyek hamis születési dátummal való regisztrálásának megakadályozása
az oldalon és máshol megjelenített hirdetések megjelenítése, kiválasztása, értékelése, mérése
és értelmezése (a társvállalkozásaink vagy partnereink, vagy nevében megjelenített hirdetéseket
is beleértve)
elemzési információk összeállítása azokról a személyekről, akik szolgáltatásainkkal, valamint
hirdetőink és partnereink weboldalaival érintkezésbe lépnek.
A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében
akkor is elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a
Webhelyünkre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a
szolgáltatás megszakítását célzó támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását.
Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t,
amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat.

A Közösségi honlapok (Facebook,
Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel,
melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.
1. Ügyféllevelezés (kapcsolat, véleményküldés, segítség)
1. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, hirdetni
szeretne az oldalunkon, vagy egyéb módon együttműködni, véleményét szeretné velünk
megosztani, vagy segítséget kérni, a honlapon megadott módon, illetve kapcsolatfelvételi űrlapokon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.
2. Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézése után azonnal törli.
XII. Facebook
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási
tevékenysége körében a következőket:
2. a) az adatgyűjtés ténye,
3. b) az érintettek köre,
4. c) az adatgyűjtés célja,
5. d) az adatkezelés időtartama,
6. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
7. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi
oldalon, és lájkolta az evihernaezcopywriting.hu weboldalt.
2. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon a weboldalnak a megosztása, illetve
lájkolása.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok
forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról
a http://www.facebook.com/about/privacy/címen tájékozódhat az érintett.
4. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a
facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/ )
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.
XIV. Adatbiztonság (7.§)
1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani,
hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban
tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja
• a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
• az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
• a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
• azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.
14. Az érintettek jogai (14.-19.§)
1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes
adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az
általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa
kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és
címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot
helyesbíti.
7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt
adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság elrendelte.
9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.
11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
XVI. Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
2. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el;
3. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
4. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
6. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság
soron kívül jár el.
7. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
XVII. Bírósági jogérvényesítés (22.§)
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint
– az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az
adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett
személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő
köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül
nem fordul bírósághoz.
6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével
történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú
érintett védett jogai megkövetelik.
XVIII. Kártérítés és sérelemdíj (23. §)
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott
személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott
kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül
eső elháríthatatlan ok idézte elő.
3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a
kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
XIX. Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE